Reklamácie

Na všetok tovar je poskytovaná záruka, ktorej dĺžka je minimálne 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu a aj každý autorizovaný predajca konkrétnej značky tovaru. Napríklad ak si kúpite tovar značky Author, tak na stránke www.author.sk nájdete v sekcii "Kde nakúpiť" zoznam všetkých autorizovaných servisov na Slovensku. Informácie o revisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prestredníctvom e-mailu.

Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotový s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku od kuriéra skontrolovať zásielku. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie ke kompletná(nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je kuriér povinný umožňiť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť kuriér potvrdí. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovarov (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, resp. autorizované stredisko, ktorí sú povinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady výmenu chybnej veci alebo jej súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadok najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, rozhodne až na základe vyjadrenia autorizovaného servisu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tento doby má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za výrobok nový.

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote, ktorá je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho.

Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania,výrobok vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné pokračujúce používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, bude táto skutočnosť zaznačená na doklade, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohoto dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar od jeho prevzatia.

Postup reklamácie:
1. Pošlite e-mail (alebo list, viď sekcia Kontakt) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú emailom zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Pošlite tovar na našu adresu Cyklo ABC, Ing.Straku 5, 05201, Spišská Nová Ves spolu so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Odporúčame Vám tovar poistiť, tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
4. Ihneď po prijatí reklamovaného tovaru je pre spotrebiteľa vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný protokol je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný spotrebiteľovi. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený emailom reklamačný protokol.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu možnosť opravy poškodeného tovaru za úhradu nákladov spojených so servisným zásahom a opravou takého tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nesprávne zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (Cyklo ABC s.r.o., Ing.Straku 1232/5, Spišská Nová Ves) je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

NOVINKA

Anketa

Aký typ bicykla si plánujete kúpiť?

Profi nastavený bicykel

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie